میتوانید مبالغ خود را به یکی از شماره حساب های زیر واریز نمایید و سپس طی تماس تلفنی به واحد مالی، اطلاع دهید.

بانک رسالت

شماره حساب:

1080160651

شماره کارت:

5041721082513004

بانک ملت

شماره حساب:

4051091970

شماره کارت:

6104337618383853

بانک ملی

شماره حساب:

0309349998003

شماره کارت:

6037997459692258

بانک پاسارگاد

شماره حساب:

385-8000-13584531-1

شماره کارت:

5022291074500354

بانک شهر

شماره حساب:

100844965268

شماره کارت:

5047061067510277

1. شماره تمامی حساب ها و کارت ها به نام محمد ابراهیم میری میباشد.