سرور

سرور (server) چیست؟

مقدمه  سرور یک ماشین قدرتمند است که برای محاسبه، ذخیره و مدیریت داده ها، دستگاه ها و سیستم ها از طریق شبکه طراحی شده است. این سیستم پیچیده کامپیوتری منابعی را در اختیار واحدهای شبکه…